Zostać członkiem

  1. Najpierw proszę przeczytać następujący statut
  2. Następnie proszę pobrać PDF wniosku członkowskiego
  3. Proszę wypełnić wniosek członkowski
  4. Proszę przefaksować wypełniony wniosek członkowski do oddziału ICADY

Cieszymy się na nowych członków ICADY Wasz zespół ICADY

 

Wniosek członkowski ICADY

Statut związku

International cosmetic and detergents association e.V. (ICADA)

  § 1 Nazwa i siedziba. Stowarzyszenie international cosmetic and detergents association e.V. (ICADA) jest związkiem niezależnych przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją i dystrybucją środków do higieny ciała i środków piorących.

2. Związek ma swoją siedzibę Düsseldorfie i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń w sądzie rejonowym w Düsseldorfie.

§ 2 Cel i struktura związku

1. Związek ma za zadanie pilnować i wspierać interesy swoich członków na obszarze gospodarczym i prawnym. Dotyczy to doradztwa i informowania członków, reprezentowania interesów w procedurach ustawodawczych i public relations.

2. Związek składa się z działów

Kosmetyka (przygotowawcza i aparatywna)
Detergenty
Suplemetny diety, artykuły spożywcze

które w razie potrzeby będą prowadzone przez wyznaczonego przez zarząd kierownika.

3.    Związek ma wyznaczone cele według kodeksu etycznego i pracuje zgodnie z kodeksem etycznym.

 

 § 3 Członkostwo

1. Członkami związku mogą być wszystkie osoby naturalne i prawne, które pracują w dziedzinie specjalistycznej, jeżeli zwrócą się z pisemną prośbą o przyjęcie do zarządu, a on wyrazi na nią zgodę.

2. Zgromadzenie członków może zawierać wykaz kryteriów, które muszą zostać wzięte pod uwagę przez stowarzyszenie przy podjęciu decyzji o przyjęciu nowych członków.

3. Członkostwo kończy się w momencie śmierci, usunięcia, powiadomienia o wycofaniu lub poprzez wykluczenie. Wypowiedzenie członkostwa następuje przez list polecony do przewodniczącego związku, dopuszczony jest roczny okres wypowiedzenia z terminem kończącym się z każdym rokiem kalendarzowym. Wykluczenie ze związku może nastąpić za zgodą zarządu ze względu na popełnienie wykroczenia względem interesów związku lub ważny powód, jak i również przy niepłaceniu składek, o ile nie zostały uwzględnione dwa poprzedzające wezwania do zapłaty.

 

§ 4 Składki członkowskie

Składki stowarzyszenia i ewentualne szczególne rozłożenie kosztów będą ustalane przez dyrektora zarządzającego, o ile zgromadzenie członków lub zarząd nie podejmie innej decyzji dotyczącej składek lub ewentualnego rozłożenia kosztów.To samo dotyczy jednorazowej opłaty przystapienia nowo przyjętych członków.        

 § 5 Organy stowarzyszenia

Organami stowarzyszenia są zgromadzenie członków, zarząd i dyrektor zarządzający.

 § 6 Zarząd

1. Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu osób, którymi są:

przedwodniczący
zastępca przewodniczącego
trzech właścicieli

2. Posiedzenie zarządu zostaje zwołane, kiedy któryś z członków zarządu tego wymaga. Każdy członek zarządu jest uprawniony do projektu uchwały w toku pisemnym.

3. Zarząd podejmuje swoje decyzje na podstawie większości oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, kiedy przynajmniej trzech członków zarządu, przy tym przewodniczący lub jego zastępca są obecni na posiedzeniu lub w toku pisemnym przynajmniej trzech członków zarządu, w tym przewodniczący lub jego zastępca, oddadzą swoje głosy. W sprawach własnych członkowie zarządu nie mają prawa głosu, o ile wszyscy członkowie stowarzyszenia to prawo mają.

4. Zarząd może proponować swoje decyzje w toku pisemnym. Dotyczy to również zdalnej transmisji danych. Wtedy odpowiedni projekt uchwały jest doręczony każdemu członkowi zarządu. Jeżeli członek zarządu nie odda swojego głosu w wyznaczonym jednotygodniowym terminie od doręczenia projektu uchwały, uważa się ten głos za nieważny i nie będzie on uwzględniony. Jeżeli jakiś członek zarządu zawiadomił przewodniczącego o jego okresie nieobecności (urlop itd.), nie jest w tym czasie możliwy pisemny projekt decyzji. Przewodniczący może złożyć u swojego zastępcy odpowiednie zawiadomienie o nieobecności.

5. Zarządem są przewodniczący i jego zastępca według paragrafu § 26 BGB i tylko oni są upoważnieni do reprezentacji zarządu. W stosunkach wewnętrznych zastępca przewodniczącego powinien pracować tylko pod nieobecność przewodniczącego.

6. Zarząd zostaje wybrany przez zgromadzenie członków na okres dwóch lat. W razie wątpliwości zarząd będzie pełnił swoją funkcje do nowych wyborów zarządu. Wybrani mogą zostać wszyscy członkowie, ewentualnie ich zastępcy i pracownicy członków. Każdy członek związku może wyznaczyć maksymalnie tylko jednego kandydata do zarządu.

7. Członkowie zarządu pracują nieodpłatnie. Zgromadzenie zarządu może jednak zadecydować większością głosów, że poniesione przez członków zarządu koszty związane z podróżą lub noclegiem zostaną zwrócone.

 

§ 7 Zgromadzenie członków

1. Zgromadzenie członków odbywa się przynajmniej raz w roku i jest prowadzone przez zarząd, o ile zgromadzenie członków nie uchwali innego jakiegokolwiek przewodniczącego zgromadzenia. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia członków jest mozliwe na prośbę jednej trzeciej członków lub na prośbę większości członków zarządu.

2. Zgromadzenie decyduje o

  •  zwolnieniu i wyborze zarządu
  • zwolnieniu i wyborze dyrektora zarządzającego
  • zmianie statutu
  • i o rozwiązaniu związku

3. Zwołanie zgromadzenia członków odbywa się przez zarząd z trzytygodniowym pisemnym okresem podanym do wiadomości i przesaniem porządku dziennego. Porządek dzienny może być uzupełniony lub zmieniony na podstawie decyzji większości na posiedzeniu zgromadzenia członków, nie dotyczy zmian statutu.

4. Zgromadzenie członków podejmuje swoje decyzje w momencie pojawienia się większości członków. Wstrzymanie się od głosu lub nieważnie oddane głosy nie są brane pod uwagę. Decyzje dotyczące zmian statutu lub rozwiązania stowarzyszenia wymagają 2/3 większości oddanych ważnych głosów. W wyborach zostaje wybrany ten, który zebrał nawiększą ilość głosów.

5. Prawo do głosowania w zgromadzeniu członków mają kategorycznie tylko sami członkowie lub ich zastępcy. Może być ono zastosowane poprzez pisemne pełnomocnictwo członka wobec pracownika jego przedsiębiorstwa. Poza tym prawo do głosowania może zostać zastosowane przez pisemne nadanie pełonomocnictwa innemu członkowi lub według zdania 3 pracownikowi upoważnionemu przez członka. Członek może jednak poza swoim własnym prawem do głosowania wyznaczyć tylko maksymalnie 5 osób z prawem do głosowania. Przekazanie prawa do głosowania na osoby niebędące członkami jest wykluczone.

6. Decyzje zgromadzenia członków będą zapisywane przez przewodniczącego zgromadzenia w protokole.

 

§ 8 Kierownictwo stowarzyszenia

1. Dyrektor zarządzający jest odpowiedzialny za przebieg pracy administracji i za przedstawicieli związku według paragrafu § 30 BGB. Nie może być on jednocześnie członkiem zarządu.

2. Interesy są prowadzone przez dyrektora zarządzającego stosownie do ustalonych przez zgromadzenie zarządu wytycznych lub z powodu braku wytycznych, pracuje on według poleceń zarządu.

 

 § 9 Rozwiązanie związku

Decyzja o rozwiązaniu związku może zostać podjęta tylko na wyjątkowym, w wyznaczonym na ten cel miesięcznym terminem, zwołanym nadzwyczajnym zgromadzeniu zarządu na którym pojawi się więcej niż trzy czwarte członków. Zgromadzenie decyduje również o sposobie likwidacji i o zastosowaniu pozostałego majątku.

§ 10 Właściwość miejscowa sądu

Właściwością miejscową sądu jest Düsseldorf.